arkiv – Föreningsstadgar

Stadgar för Chiliodlarna

Antagna vid ordinarie årsmöte 2013-10-03
§ 1. Föreningens namn.
Föreningens namn är Chilodlarna
Den är en ideell förening, med säte i Stockholm
§ 2. Föreningens syfte.
Att verka för ökad, kunskap om och odling av Chili.
§ 3. Föreningens verksamhetsområde.
Verksamhetsområdet är i första hand Sverige.
Medlemmar från andra länder är välkomna, men kan inte ingå i styrelsen, eller ha andra uppdrag i föreningen.
§ 4. Medlemskap.
Enskilda personer eller organisationer kan vara medlemmar i föreningen.
Medlemskap erhålls genom inbetalning av den årsavgift som beslutas av årsmötet.
För organisationer gäller:
Skall beviljas medlemskap av Chiliodlarnas styrelse.
Skall utse en person som är deras företrädare i föreningen.
För nya medlemmar som erlägger medlemskap efter 31 augusti gäller medlemsavgiften även hela nästkommande år.
Vid omröstningar på medlemsmöten gäller: Ett medlemskap är en röst.
§ 5. Medlems rättigheter
Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter och att deltaga i dess aktiviteter. Även medlemmens familj kan deltaga i föreningens aktiviteter.
§ 6. Hedersmedlem.
Hedersmedlem kan nomineras av styrelsen och utses av årsmötet. Hedersmedlem betalar inte årsavgift men har samma rättigheter som betalande medlem.
§ 7. Utträde.
Medlem äger rätt att utträda ur föreningen, antingen genom uppsägning eller utebliven medlemsavgift. Medlemskapet upphör om medlemsavgiften ej har erlagts senast den 1 maj, det år avgiften avser.
Medlem som vid möten, konferenser, mässor eller dylikt, uppträder på sådant sätt att föreningens goodwill skadas, kan uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen.
§ 8. Verksamhetsår.
Föreningens verksamhetsår omfattar ett kalenderår.
Årsmöte ska hållas innan utgången av mars månad.
Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet.
§ 9. Beslutsordning.
Medlemsmöten och i första hand årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Styrelsen är föreningens verkställande organ.
Årsmötets, andra medlemsmötens och styrelsemötens beslut fattas genom acklamation. Dock kan om så begärs beslut fattas genom votering. Votering ska ske som öppen votering, utom vid personval då sluten votering ska tillämpas. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Beslut fattas med enkel majoritet, utom vid beslut om stadgeändringar, då 2/3 majoritet fordras. Stadgeändringar kan endast beslutas på stämma.
Beslut om upplösande av föreningen kan endast ske om två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte, beslutar så, med 2/3 majoritet.
§ 10. Årsmötesärenden.
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justerare, tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd.
Fastställande av dagordning
Godkännande av kallelsen.
Styrelsens verksamhets och ekonomiska berättelse.
Revisorernas berättelse.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen.
Val av funktionärer i föreningen:
Val av ordförande.
Val av kassör.
Val av övriga styrelseledamöter
Val av styrelseersättare.
Val av revisorer och revisorsersättare.
Val av valberedning.
Beslut om firmatecknare.
Fastställande av medlemsavgift för nästa år.
Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande år.
Övriga frågor.
§ 11. Motioner.
Motioner som ska behandlas på årsmötet ska lämnas in skriftligen till styrelsen senast tre veckor i förväg.
Ärenden kan dock, efter muntlig framställan, behandlas av sittande årsmöte om mötet så beslutar
§ 12. Styrelsen.
Styrelsen ansvarar för att verksamheten i sällskapet bedrivs som medlemmarna har beslutat på årsmöte och andra medlemsmöten.
Föreningens styrelse ska bestå av ordförande och kassör som utses av årsmötet.
Därutöver styrelseledamöter och ersättare till ett antal som årsmötet bestämmer.
Dock ska styrelsen bestå av minst tre personer.
Styrelsen utser inom sig övriga styrelsefunktionärer.
Styrelsens ledamöter väljs på två år, hälften jämna år och hälften ojämna år. Fyllnadsval kan dock göras varje år.
Styrelsen ska under året hålla minst två protokollförda möten.
Styrelsen sammanträder när ordförande finner det lämpligt, eller när minst hälften av ledamöterna begär det.
Vid styrelsens sammanträden ska minst hälften av ledamöterna, eller deras ersättare, vara närvarande.
Ersättarna ska kallas till styrelsens sammanträden. De har yttranderätt på sammanträdet.
Styrelsen ska upprätta verksamhets och ekonomisk berättelse som presenteras vid årsmötet.
(Styrelsen ska upprätta budgetförslag och verksamhetsplan för det kommande året som presenteras för årsmötet.)
Styrelsen kan utse arbetsgrupper som under styrelsen ansvarar för olika delar av verksamheten.
§ 13. Revisorer.
(Två revisorer )utses, samt minst en revisorsersättare.
Revisorerna väljs på ett år, en av dem ska utses som sammankallande.
Revisorerna ska granska föreningens verksamhet, ekonomi, protokoll.
Revisorerna ska upprätta en revisionsberättelse, som redovisas på årsmötet. I denna beskrivs hur arbetet utförts, om det finns några anmärkningar på styrelsens sätt att sköta föreningen, samt förslag på ev. ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar.
§ 14. Valberedning.
Valberedningen ska bestå minst 1 max 3 personer som väljs på 1 år.
Valberedningen har att vid årsmötet föreslå personer som ska ingå i föreningens olika organ.
De personer som föreslås ska vara tillfrågade och ha accepterat att kandidera till det aktuella uppdraget.
§ 15. Föreningens upplösning.
Om föreningen upplöses i enlighet med reglerna i denna stadga.
Stämman beslutar vad som ska ske med föreningens tillgångar.